Kant: Briefwechsel, Brief 440, Von Allard Hulshoff.

     
           
 

 

 

 

 

 
  Von Allard Hulshoff.      
           
  5. Aug. 1790.      
           
  Herrn Prof. Imman. Kant.      
           
         
  Hooggeleerde Heer!      
         
           
         
  In het laatstverloopen Jaar, kreeg ik eene aanklopping of inspraak      
  van praktisch Vernuft, zeggende: gy zyt tydgenoot van den grooten      
  KANT; en zult gy aan den hoogeerwaarden Grysaart nooit eenige      
  betuiging doen van de Verwondering en Eerbied, welke Hy u inboezemt?      
  zult gy nimmer zeggen, dat gy voor Hem bidt om eenen      
  gezegenden Ouderdom; op dat Hy verder nuttig moge zyn voor      
  Waarheid, Godsdienst, en, mis schien (myn hoogst geluk rust op      
  myne overtuiging wegens de Revelatie), - voor het Christendom?      
         
           
         
  Lange ongewoonte maakte my ongeneigd tot latyn schryven,      
  en het opstellen in 't fransch of hoogduitsch heb ik niet geoefend.      
  dit bedenken veroorzaakte traagheid en uitstel. Doch onlangs verzeekerde      
  my I. F. Thiele, dat Gy eenen nederduitschen (holländischen)      
  brief wel zoudt verstaan, indien ik denzelven naar het hoogduitsch      
  wist te buigen of hiermede te doormengen. Hierop neem ik de      
  Vryheid, U met eenen brief te overvallen, met aanbieding tevens      
  van eenige myner kleine Opstellen, of ze, in een uur van Ontspanning,      
  U eenig genoegen konden aanbrengen, en ook uitlokken,      
  om uive gedagten over aangelegene zaaken, klaarer ann 't publiek      
  meede te deelen.      
         
           
  Betuigingen van Lof en Dankzegging slaa ik willens over. Doch      
  van my zelven moet ik wat spreeken; om af te weeren alle Verdenking      
  wegens Partyzugt en Vyandigheid. Van myne Jeugd af,      
  was ik gewoon, somtyds met schyn van Scherpte, de desiderata in      
  de beste Leerstelzels aan te toonen, en de bekwaamste Voorstanders      
  sterk te noodigen of eenigzins te irriteren; enkel en alleen om meer      
           
  Licht te verkrygen, en het dan te genieten met Dankzegging. Behoeften      
  te kennen te geeven; om gelukkige Ophelderingen uittelokken,      
  oordeelde ik geoorloofd, te meer dewyl het onderstelt, dat anderen meer      
  doorzigt bezitten. Dit zy genoeg, om myne openhartige, vrymoedige      
  en waarheidzoekende critiques te bevryden van alle Verdenking      
  wegens gemelyke Partyzugt. Toen ik, Ao. 1757, de Beschouwing      
  der beste Waereld schreef, was ik een hoogagter der Wolfiaansche      
  Philos., en wenschte niets hartelyker, dan ( quam quod velut comparativus ,      
  germanice als) dat de zwarigheden, door een meer geoefend      
  Denker, werden weggeruimd. De nevensgaande Vertaaling heb ik niet      
  nagezien; maar zend dezelve, om te doen zien, dat ik my vroegtydig      
  bemoeid heb met metaphysische Themata . Een Duitsch geleerde,      
  in't Stigtsche (Utrechtsche) woonende, en nog in leven, de Hr. I.      
  Petsch, schreef 'ez tegen. Doch, dewyl Hy niets inbragt, dan (auszer)      
  't geen my van overlang bekend was, heb ik niet geantwoord; te      
  meer dewyl ik toen Predikant ben geworden, en nu 30 jaaren een      
  ampt heb waargenomen, 't welk, gevoegd by huislyke Bezigheden      
  en Bekommeringen, my van het schryven heeft te rug gehouden; zo      
  dat ik slegts (nur) kleine en weinige werkjes heb uitgegeeven.      
  Aangaande sommigen deezer zal ik kortelyk iets berigten. De      
  Evidentia etc. is opgesteld en verzonden Ao. 1762. Hierin zyn algemeene      
  bedenkingen over de metaphysica; byzonderlyk wordt daarin      
  aangeroerd en Sensus probab. of communis , als onderscheiden      
  van de Reden ( Ratio , speculat. Vernunft), dus een Vorm      
  van ons Verstand. dit is niet genoeg in 't licht gesteld. Het      
  laatste gedeelte deeser Dissertatie moest ik te rug gehouden hebben,      
  zynde Overzetting eener predigt over het motto. Toelner heeft die      
  Stoffe sedert breeder verbandeld. Te Leiden, Ao. 1766., is gedrukt      
  eene prysverhandeling, waarin ik de Leere aangaande de Sensus      
  moralis nader zoek te introduceren tot de kennis en beoordeeling      
  myner Landgenooten. daarin onderzoek ik de redeneringen over de      
  Indoles Dei , of de Moralitas in Deo , beschryvende de Sanctitas of      
  Justitia als Sensus moralis in Deo eminenter analogum . Van deese      
  Dissertatie heb ik geen Exemplaar over. Daarop volgde het argum.      
  a priori . In 1755 schreef ik eene dissert. inauguralis over dat onderwerp.      
  In 1756 zag ik myne dwaling, zynde misleid door het bekend      
  Sophisma van Cartesius, terwyl my subobscure iets anders voor den      
           
  geest zweefde; dit werkte ik uit. premebatur decimum in annum .      
  Nu heb ik dit stukje herlezen. Tot myne vernedering, beken ik,      
  niemand gevonden te hebben, die het verstondt en daardoor overtuigd      
  werdt. In Ao. 1773 is gedrukt: het ware System der natuur,      
  zynde ook in 't hoogduitsch vertaald, doch viticus en somtyds onverstaanbaar.      
  Beide laatstgenoemde Verhandelingen zend ik, nevens      
  de bekroonde en concurerende van andere Schryvers. Nog is te      
  Berlyn eene prysverhandeling gedrukt: des Penchans; maar geheel      
  onkenlyk gemaakt door den Vertaaler, v. g. materia et motus -      
  is overgezet door poussiere et mouvement etc ! My staat voor, dat      
  ik daarin poogingen gedaan heb om het eigenlyke der Deugd te      
  vinden, om Verpligting te onderscheiden van motiven en byzondere      
  neigingen. Onlangs heb ik zoeken aan te toonen, hoe verre men      
  de Bewyzen voor De Immater . & Immort. Animae kan brengen, in      
  de gewoone hypothese des waaren aanwezens van eene Mundus      
  materialis , Haarlem 1790. Hiervan een exempl., als mede D. XXVII      
  St 1 van de Holl. M. Die Maatschappy stelde voor: het zogenamd      
  nieuw Bewys van Mendelsz[ohn] en de beproeving van Dr. nu Prof. Jacob,      
  te beoordeelen. Aan het einde van myn Antwoord, gaf ik een overleg      
  te kennen, om de Kantsche Philos. bekender te maaken onder      
  myne Landgenooten. Zie het Voorberigt. Doch sedert is de Vraag      
  voorgesteld, om voor 1 Nov. 1790, te beoordeelen Crit. d. r. Vernunft,      
  (auflage 1781) p. 804-818, vergeleken by Pract. Vern. p.      
  223-238. NB niet door my gesteld. Mogelyk koomt in bedenking,      
  om naderhand te vragen over - Grundleg. zur Metaph. der Sitten      
  2de aufl. p. 52 vergelyk Zeno p. 10 nota onder (2). - Myn meedeschryver      
  v. d. Voort is tot Prof. Phil. te Groningen beroepen. Ik      
  hoop, dat Hy de Kantische Phil. zal bestuderen.      
           
         
  Nu ga ik over tot eenige vrymoedige Bedenkingen      
         
           
  Het leezen van de Crit. d. r. Vernunft viel my zeer bezwaarlyk,      
  om de lange Perioden, die veel te parenthetisch zyn. Deeze veroorzaaken      
  eene dubbele Vermoeying der Aandagt. De Perioden moesten      
  anders getoerneerd zyn; om ze dikwils afte hakken en veele Punctums      
  te gebruiken. Daarom behoort de latynsche overzetter op te offeren      
  de Elegantie aan de Constructio , zum beysp. Nomin. verbum, accus i.      
  circumstant. Na punctum , een Voorbeeld, of opheldering of Uitbreeding      
  etc Zo geconstrueerd schryven de Engelschen en Franschen.      
           
  dit helpt byzonderlyk om niet te missen in het relatum en correlatum .      
  Ik zoek dit te volgen in 't neerduits. In de Zeno, zyn de      
  opene distantien na een Punctum verschillend. En, in de perioden,      
  na comma of(;) zyn (-) waarschuwende aanwyzingen van mora in      
  pronuntiando . Nog moet voor de Critik eene tabula analytica , om      
  het Geheel in Verband over te zien, en te doen opmerken het      
  rationale der Partitiën en Subdivisien, welke, zonder behulp van die      
  aanwyzing, willekeurig kunnen schynen. Voorts een Index van      
  konstwoorden met definitien, en een breedvoerige Index rerum, aanwyzende      
  ook de min of meer episodische kleine aanmerkingen.      
           
         
  De Leere der Categorien scheen my te verrassen, inkoomende als      
  niet genoeg gepraepareerd en uit de lugt gevallen.      
         
           
  Voornaamlyk is my gebrekkig voorgekoomen de Wederlegging      
  van 't Idealismus, zo in de Voorrede p. 39 van den tweeden druk,      
  als op de daar aangehaalde plaats. Het Bewys voor de Mundus      
  intelligibilis , als waarlyk buiten de Geesten bestaande, overtuigt      
  my niet. Elk heeft zyn eigen Standpunt. Ik ben een Verwonderaar      
  van Berkeley. Niet voor 1775 heb ik zyne Schriften      
  gelezen. Dit maakte Epoque in myne meditatien over het metaphysique.      
  Die scherpzinnige en diepdenkende Wysgeer schreef tegen      
  de Sceptici, en meende de Anomalien der Atomisten te ontwyken.      
  Zyne voornaame werken zyn de Principles of human knowledge      
  en de Hylas and Philonous; ook verdient gelezen te worden - on      
  Vision, zelfs de Siris: of over Teerwater, en de Diatriba de motu .      
  Mogelyk heeft niemand de Parmen[ides] van Plato zo goed verstaan als      
  hy. Zie de Siris. Het bevallige der Platonische gesprache is nagevolgd      
  in den Hylas. Dikwils, meende ik, hem te zullen ontmoeten in de      
  Critik d. r. V., en, ni fallor, hy wordt slegts eenmaal angehaald,      
  met het Epithet der gute. dit doet my twyfelen, os het engelsch,      
  of eene getrouwe Vertaling (waartoe een kenner nodig is) door U      
  gelezen zy. De groote Berkeley verdient een breder Examen. Hy      
  stelt 1) Geesten, en 2) Naturwetten van Gewaarwording, of passive      
  Ideen. Deeze Natuurwetten vormen eene Mundus sensitivus voor      
  elk individuelen Geest, en doen die mundi, in differente individu's,      
  harmoniëren; alles naar schynbare regelen van causalitas; so dat wy      
  kunnen werken en samenleeven. Natuurwetten zyn eigenlyk niets      
  anders dan de Regelen der bestendige Energie van den Wil des      
           
  Scheppers, die alzo zyne Wysheid en Goedheid aan de menschen      
  vertoont. Volgens Berkely, kan geene Mundus externus gelyken naar      
  onze Idëen: Het Extensum kan niet naar Waarheid geschilderd      
  worden in non extenso. Het materiale agt hy onmogelyk, om de      
  bekende absurda van de compositio en divisio continui . Ook stelt      
  Hy zulk eene Mundus externus volstrekt nutteloos en van geener      
  Waarde; een superfluum, 't welk nergens toe dient; dewyl doch, in      
  alle Systemata, vereischt wordt de tuischenkomst of mediatio der      
  Natuurwetten, der Wetten van Sensatie; om het prorsus heterogeneum ,      
  de mundus externus , om te scheppen, te trauscreare, tot een mundus      
  sensualis , in ieder geest. Tot Berkelys Natuurwetten, behoort uwe      
  form, of zonderlinge Conformatie van Ziel, volgens welke Tyd en      
  Ruim aanschouwingen zyn, en het Substratum van alle onze Voorstellingen.      
  De Bisschop zou zeggen: uwe Sensatien bewyzen geene      
  aussergeistliche Welt; zy indiceren, zy postuleren niets dergelyks.      
  Eene miraculeuse openbaring zou noodig zyn, om het aanwezen te      
  geloven. Mistchien zouden de Leibnitzianen Berkeley willen ondersteunen,      
  of ten minsten bystaan in het stryden, zeggende: de mundus      
  van Monaden is begryplyk; om dat de Substantien en Veranderingen      
  eenigzins analogisch zyn met de Waereld van Phoenomena. Phoenomena      
  van eene meile ausbreitung indiceren een proportioneel getal      
  en Energie van Monaden: Sensatien in een jaar tyds getuigen van      
  meer Veranderingen in de mundus intell. , dan comparat de      
  Sensatien in een Uur tyds. Wat is daar en tegen, de kantsche      
  Mundus vere existens? to το ΠΑΝ Syntagma vel Substantia      
  unica ? finitum vel infinitum? quantum vel quale? vivum aut      
  mortuum? Of zou het zyn Ens omniscium, omnipotens etc zo      
  als Berkeley? kan die geheele Mundus niet verdwynen, zonder nadeel      
  voor uw Systema? Hebben wy eenig interest by dezelve?      
           
  De Mogelykheid van Necessitas absoluta , of van het etwas      
  necessarium schynt niet bestriden, door Uwe leere van de Synthesis.      
  Dus zou het argum. a priori blyven. De Exceptie is ëenig, is noodig,      
  en zaakt niet aan het overige. Voor't overige, blyve het gezegde      
  over Synthesis en Dialectic. - Ik heb geen tyd over; maar zo ik      
  volgens p. 124 antwoord over M. M & Dr. J) nog eene kleine Verhandeling      
  schreef; zou ik my bepaalen tot deeze 2 capita. 1°, Vindiciae      
  arg. a priori contra K. en 2°, Berkeley en Kant vergeleken.      
           
  De Atomisten maaken deeze Objectie tegen Berkeley. Voor ieder      
  Geest wordt, alle Oogenblikken, een heerlyke Waereld geschapen,      
  en de Waerelden in de Geesten zyn harmonisch! welke onnadenklyke      
  profusie en implicatie! Ik zou tegen de Atomisten repressailles      
  kunnen gebruiken, door de Gravitatio Universalis . Een Theebladje,      
  door een Chinees geplukt, werkt, ieder oogenblik, op het kleinst      
  partikel der Vogten van myn oog; en de gezamenlyke bewegingen      
  in ieder oogenblik, werken in ieder gegeven zandkorrel, meer Veranderingen,      
  dan beschreven kunnen worden, in een Werk zo groot      
  als de Fraansche Encyclopedie!! etc. etc.      
           
         
  Over het existeren buiten Tyd en Ruim, zo als al het beharrliche,      
  Gott, de Ziel, bestaat, - verwagten veelen of wenschen altans      
  opklaaring, pract. Vernunft p. 155, 206. & alibi passim. Dit zou      
  de Vryheid ophelderen, het voortdnuren der Ziel na den Dood, de      
  begrippen wegens God etc Dit, hoopt men. en moet niet toebetrouwd      
  worden aan Discipelen.      
         
           
  Uwe praktische Leere is hoogstdierbaar en gewigdig, inzonderheid      
  ook door de zuivere en volkomene Onderscheiding tuischen het      
  morale et physicum. Ik, qui Obstetricis vice fungi semper exopto,      
  zoek U en Uwe Leerlingen aan te prikkelen tot het baaren van      
  meer Onderwys. De Zeno moest hier naamloos zyn, voornaamlyk      
  om dat de ongeoefenden in myne gemeente het boekje niet moesten      
  koopen. Zy zouden wel een Catechismus of devotie-boek van my      
  willen hebben. Zeno nodigt en verzoekt. p. 7 nota. p. 9-12. p. 56.      
  nota, in textu p. 60, 61 & passim. Zy zoudt de invallende Gedagte      
  van den Hr. Necker en van my, p. 68 & p 75. kunnen ontwikkelen      
  en opklaren. Das beharrliche ausfer Zeit etc In de praxis wordt      
  antwoord verwagt op deeze en dergelyke Vraagen: - Is 'er eene      
  mensura demeriti? hoe de Gradus te stellen? is de imperatif oneindig      
  rigoreus? Ruat Coelum, fiat justitia ! of, (om uw favoriet te gebruiken):      
  Coelum ruat! esto verax! Ist omne peccatum eene culpa      
  infinita ? (de Theol. zeggen: verdient oneindige Straf: quia contra      
  Dei Majestatem infinitam ) Kan eenig malum morale ophouden zo      
  te zyn, door compensatie van bonum physicum z. b. het Vaderland      
  behouden, door een Leugen? etc Hoedaanig is van natuur onze      
  zedelyke Inertia? hoe deeze te overwinnen? hoe te veranderen in      
  Allegresse? etc.      
           
           
  Ik verzoek U te letten op de Teylersche Verhand. p. 5O, c. II.      
  Beproeving. Gy, myn Heer! zult U niet beledigd agten, als ik      
  onderstel, dat Gy een Christen zyt, en wel een orthodox. Eene      
  aanmerking over de finis Creationis en over de Praxis Christiana ,      
  als zynde een Geloove (in de Verzoening, Satisfactio vicaria ) door      
  de Liefde werkende, - versterkt dit vermoeden. Confer Clesz      
  von Glauben. Uwe morele principes zyn ook overgesteld tegen de      
  nu heerschende, tegen die van Eberhard, Steinbart etc By hen is      
  bonum morale (in se nietswaardig) slegts Medium, en Glukseligkeit      
  Finis. Hun groot plan is - der Bibel zu nichts zu exegetisiren.      
  Ook kan Straffe, by hen, nur medium zyn, poena medicatrix vel      
  exemplaris Zy erkennen geene regtmaatige Vergelding, als Finis,      
  except wanneer de Vergelding bonum physicum aanbrengt. Nunquam      
  Deus punit ut puniat . Zelfs Seiler heeft zig laaten vervoeren,      
  om te stellen, dat de Opperheer straft enkel zo veel noodig is om      
  respect te verwekken, om het fatsoen op te houden voor de redelyke      
  geesten, die juist de Eerbiedenis verliezen, zo dra zy dit Oogmerk      
  ontdekken. Geheimhouding zou noodig zyn; om niet zig zelve      
  te destrueren, niets overlaatende dan slaafsche baatzugtige Vreeze.      
  Herm. Dan. Hermes, nu Prediger etc in Breslau, heeft geschreven:      
  Die grosze Lehre vom Gewissen. Leipzig, 1769. De Leere van      
  de Rectitudo tanquam finis etiam ultimus - wordt wel niet geheel      
  zuiver uit elkander gezet; maar egter is dat Werk agtenswaardig,      
  zo dat het doorbladeren U niet zou verveelen. 't Verwondert my,      
  dat het zelve geen meer gerugt heeft veroorzaakt. De Boeken,      
  welke de oude Leere begunstigen, schynen in Duitsland nu verdrukt      
  te worden. De Confoederatien van nieuwmodische recententen supprimeren      
  dezelve.      
           
  Zo beroemd als Gy nu zyt onder de metaphysiques Denkers; zo      
  gemeennuttig mvn Heer! zoudt Gy kunne worden voor Uwe nietphilosophische      
  MeedeChristenen, door-het characteristique van      
  het Christendom te vindiceren. Zeer verre zou zig de Invloed uitbreiden.      
  Het zou een dierbaar Geschenk zyn, tot afscheid aus dieser      
  Sinnenwelt. Het herdenken daarvan zou U vermeerdering van Sterkte      
  en Troost byzetten, by de aankomst van dat interessant phoenomenon ,      
  quo novus Tibi nascetur Ordo rerum , en 't welk ik wensch      
  dat nog niet in diesen jahrhundert moge vorfallen.      
           
           
         
  Verschoon my, hoogstgeagte Heer! dat ik, eenmal in myn leven,      
  U lastig ben gevallen, door U zo lange optehouden; en zyt verzeekerd      
  dat ik, met diepgaande gevoelens van waren Eerbied, verblyve,      
         
           
    Hooggeleerde Heer!      
  Amsterdam, Amsterdam, UWE zeer onderd. Dienaar      
  5 August, 1790. 5 August, 1790. A. Hulshoff      
           
         
  verte      
         
           
  10 Aug. Zo als ik deeze boeken zou inpakken, schoot my het      
  volgende te binnen. Berkeley, in diepe gepeinzen waudelende op      
  de academieplaats te Dublin, stiet zyn hoofd tegen een Pilaar, en      
  hielt de hand tegen de Buil, kykende zeer pynlyk. Waarop iemand      
  tot hem zei: " oh, Sir! it matters not. " Deeze aequivoque is onvertaalbaar.      
       
           
  Myne Verbeelding schilderde daarop den grooten philosoph      
  van Koningsberg als zittende gerust aan tafel, en zig hollandsche      
  Haring goed laatende smaaken. Ik wenschte my dit voor te      
  stellen als Erscheinung, als Factum. Zeit und Raum, dagt ik, sind      
  nichts ausseres, en met Veranderingen in ausergeistlichen Noumenen      
  heb ik niets te schaffen. Maar de Geest van Berkeley blies my      
  in: yes, you must excite the active Ideas, in a series of causality,      
  a little Basket of Herrings to the Shipboard etc In den Codex      
  prakt. Vernunft, welke ik ad interim gebruik tot dat de kantische      
  uitkoomt, vand ik by dit artikel geen - turpe est, geen veto ,      
  sonst - licet. Toen dagt ik aktive: fiat.      
           
  Für Kant angefertigte deutsche Übersetzung.      
           
  Herrn Prof. Imm. Kant      
           
  Hochgelahrter Herr      
  Im leztverwichenen Iahre klopfte oder sprach die praktische Vernunft bey      
  mir an und sagte: Du bist Zeitgenosse von dem großen KANT und wirst Du      
  dem würdigen Greise nie die Verwunderung und Ehrerbietung bezeigen, welche er      
  Dir einflösset? wirst Du niemals sagen, daß Du für ihn um ein gesegnetes Alter      
  bethest, damit er ferner für Wahrheit, Gottesdienst und vielleicht (: mein höchstes      
  Glük beruhet auf meiner Überzeugung von der Offenbahrung :) für das Christenthum      
  nützlich seyn möge.      
           
           
  Lange Ungewohnheit benahm mir die Luft Lateinisch zu schreiben und in      
  Französischen und Hochdeutschen Aufsätzen bin ich nicht geübt. Dieses Bedenken      
  verursachte Träghe[it] und Aufschub. Doch kürzlich versicherte mich J. F. Thiele,      
  daß Sie einen holländschen Brief wohl verstehen würden, wenn ich denselben      
  nach dem Hochdeutschen zu beug[en] oder damit zu vermengen wüßte. Hierauf      
  nehme ich die Freiheit Sie mit eine[m] Briefe zu überfallen und biete Ihnen zugleich      
  einige meiner kleinen Aufsätz an, ob sie Ihnen in einer Stunde der Muße      
  Vergnügen machen und Sie auch reizen möchten, Ihre Gedanken über angelegene      
  Sachen dem Publikum klä[rer] mitzutheilen.      
           
  Lob und Dankbezeugungen übergehe ich absichtlich. Doch von mir selber      
  [muß] ich etwas sagen, um allen Verdacht wegen Partheysucht und Feindseligkeit      
  [von] mir abzuwehren. Von Iugend an war ich gewohnt, mannichmal mit einem      
  Schein von Bitterkeit die Desiderata in den besten Systemen anzuzeigen und die      
  geschicktesten Vorfechter stark zu nöthigen oder einigermaßen aufzubringen, lediglich      
  um nur mehr Licht zu bekommen und es denn mit Danksagung zu genießen; Bedürfnisse      
  zu erkennen zu geben, um glükliche Aufklärungen hervorzulokken, hielt ich      
  für erlaubt, weil ich voraussetzte, daß Andere mehr Einsicht besaßen. Dies sey      
  genung, um meine offenherzige freymüthige und Wahrheitliebende Kritiken - von      
  allen Verdacht einer eklen Partheysucht zu befreien. Als ich ao 1757 die Beschauung      
  der besten Welt schrieb, war ich ein Hochachter der Wolfianschen Philosophie      
  und wünschte nichts herzlicher, als daß die Schwierigkeiten durch einen geübteren      
  Denker au[s] dem Wege möchten geräumet werden; die beykommende Übersetzung      
  habe ich ni[cht] nachgesehen, sende aber dieselbe, um zu zeigen, daß ich mich      
  frühzeitig mit metaphysischen Sachen abgegeben. Ein deutscher im Ütrechtschen      
  wohnhafter Gelehrter HE J. Petsch schrieb dagegen, doch weil er nichts dagegen      
  einbracht als was mir längst bekannt war; habe ich ihm nicht geantwortet und      
  daß um so mehr, weil ich damals Prediger wurde und nunmehro 30 Iahre einem      
  Amte vorgestanden ha[be] welches mit den häußlichen Geschäften und Bekümmerungen      
  mich vom Schreiben abgehalten hat, so daß ich nur kleine und wenige      
  Werkchen herausgegeben habe. Von einigen derselben werde ich kürzlich etwas      
  berichten. De Evidentia ist geschrieben und verschikt ao 1762. Hierin sind allgemeine      
  Betrachtungen über die Metaphysik, besonders wird darin berührt ein Sensus      
  probab: oder communis als unterschieden von der Ratio speculativa also eine      
  Form unsers Verstandes. Dieses ist nicht genung ins Licht gestellt. Den lezten      
  Theil dieser Dissertation müßte ich zurük gehalten haben; es war eine Übersetzung      
  einer Predigt über das von mir gebrauchte Motto. Töllner hat diesen Stoff      
  nachher weitläuftiger abgehandelt. Zu Leiden ao 1766 ist eine Preisschrift gedrukt,      
  worin ich die Lehre vom Sensus moralis zur kenntnis und Beurtheilung      
  meinen Landsleuten näher gelegt habe; ich untersuche darin die argumente von      
  der Indoles Dei oder der Moralitas in Deo und beschreibe die Sanctitas oder      
  Justitia als Sensus moralis in Deo eminenter analogus . Von dieser Dissertation      
  habe ich kein Exemplar übrig. Darauf folgte das argum. a priori . In 1755      
  schrieb ich eine Dissert. inaugur. über den Gegenstand. In 1756 sahe ich meinen      
           
  Irthum; ich war durch das bekannte sophisma des Cartesius verleitet; indeß da      
  Subobscure meinem Geiste etwas Anders vorschwebte,, dieses bearbeitete ich.      
  premebatur decimum in annum . Iezt habe ich dieses Stükchen wieder gelesen.      
  Zu meiner Erniedrigung bekenne ich Niemanden gefunden zu haben, der es verstand      
  oder davon überzeugt wurde. ao. 1773 ist gedrukt: das wahre System der      
  Natur, welches auch, wiewohl fehlerhaft und mannichmal unverständlich ins Hochdeutsche      
  übersetzt ist. Beide leztgenannten Abhandlungen sende ich benebst den      
  gekrönten concurrirenden von andern Schreibern. Noch ist zu Berlin eine Preißschrift      
  des Penchans gedrukt, aber durch den Übersetzer gantz unkenntlich gemacht,      
  v. g. materia und motus ist übersetzt poussiêre et mouvement etc . ich glaube mich      
  darin bestrebt zu haben, das Eigentliche der Tugend zu finden, und Verpflichtung      
  von Motiven und besondern Neigungen zu unterscheiden. Unlängst habe ich zu      
  zeigen getrachtet, wie weit man die Beweise für die Immater : und Immort. animae      
  bringen kan, bey der gewöhnlichen hypothese der wahren Existenz eines mundus      
  materialis Haarlem 1790. Hievon ein Exempl. wie auch Thl: XXVII St. 1. von      
  der Holl: Soc. Diese Societaet gab auf: den sogenannten neuen Beweiß von Moses      
  Mendels. und die Prüfung von Prof. Jacob zu beurtheilen. Am Ende meiner      
  Anwort zeigte ich einen Plan an, die Kantische Philos: meinen Landsleuten bekannter      
  zu machen. Doch seitdem ist aufgegeben vor dem 1 t 9br 1790 die krit.      
  der Vernunft (Auflage 1781) p. 804-818 verglichen mit Prakt. Vern: p. 223-238.      
  NB nicht von mir aufgesezt. Vielleicht komt nachher in Betrachtung über Grundl:      
  zur Metaph. der Sitten 2te Aufl. p 52. confer Zeno p. 10. nota unter (2). Mein      
  Mitschreiber v. d. Voort ist zum Prof. Phil nach Groningen berufen. ich hoffe da      
  er die Kantische Philos. studieren wird.      
           
  Nun schreibe ich zu einigen freimüthigen Bedenken. Das Lesen der kritik der      
  r. V. fiel mir, wegen der langen, viel zu parenthetischen Periode, sehr schwer;      
  diese verursachen eine doppelte Ermüdung der Aufmerksamkeit. Die Perioden      
  müßten anders turniret seyn, oft abgeschnitten und mehrere Punkte und gebraucht      
  werden. Daher muß der lateinische Übersetzer die Eleganz der Construction aufopfern      
  zum Beys: Nomin. verbum. accus. circumst . Noch Punctum ein Exempel,      
  oder Erklärung, oder Erweiterung etc. So construiret schreiben die Engländer      
  und Franzosen. Dieß läßt uns nicht fehlen beym relatum und correlatum, ich suche      
  dieses im Niederdeutschen nachzumachen. Im Zeno sind die offenen Distanzen      
  hinter den Punkten verschieden, und in den Perioden nach (,) oder (;) sind (-)      
  erinnernde Anweisungen zur mora in pronuntiando . Auch muß eine tabula analytica      
  vor die Kritik kommen, um die Verbindung des Gantzen zu übersehen und      
  das rationale der partitionen und Subdivisionen einleuchtend zu machen, welche      
  ohne die Hülfe solcher Anweisung willkürlich scheinen können; Imgleichen ein      
  Index von Kunstwörtern mit Erklärungen und ein ausführlicher Index rerum      
  welcher auch die mehr oder weniger episodische kleine Anmerkungen anweiset. Die      
  Lehre der Categorien schien mich zu überraschen, sie komt herein als nicht genung      
  vorbereitet und aus der Luft gefallen. Besonders ist mir die Wiederlegung des      
  Idealismus mangelhaft vorgekommen, so wohl in der Vorrede p. 39 des 2t. Druks,      
           
  als auf der daselbst angeführten Stelle. Der Beweis für den Mundus intelligibilis      
  als wahrlich außer den Geistern bestehend, überzeugt mich nicht. Ieder hat      
  seinen eigenen Standpunkt. Ich bin ein Bewunderer des Berkeley. Nicht vor      
  1775 habe ich seine Schriften gelesen. Dieses machte Epoche in meinen Betrachtungen      
  über das Metaphysische. Dieser scharfsinnige tiefdenkende Weltweise schrieb      
  gegen die Skeptiker und glaubte den Anomalien der Atomisten zu entweichen;      
  seine vornehmsten Werke sind Principles of human knowledge und die Hylas      
  and Philonous; auch verdient gelesen zu werden On vision , selbst die Siris oder      
  über Theerwasser und die Diatriba de motu . Vielleicht hat Niemand die Parmen[ides]      
  des Plato so gut als er verstanden. Das Gefällige der Platonischen Gespräche      
  hat er im Hylas nachgeahmt. Oft glaubte ich, ihm in der Kritik d. r. V. zu begegenen      
  und, ni fallor, wird er nur einmal mit dem Epithet: der gute angeführt.      
  Dieses macht mich zweifelen ob er Englisch oder in ei[ner] guten Übersetzung (wozu      
  ein Kenner nöthig ist,) von Ihnen gelesen sey. Der große Berkeley verdient ein      
  weitläuftigeres Examen. Er sezt 1) Geister und 2) Naturgesetze der Gewahrwerdung      
  oder passive Ideën. Diese Naturgesetze formiren einen mundus Sensitivus      
  für jeden individuellen Geist und m[achen,] daß diese mundi in differirenden Individuis      
  harmoniren; Alles nach scheinbaren Regeln von causalitaet, so daß wir      
  wirken und zusammen leben können. Naturgesetze sind eigentlich nichts anders als      
  die Regeln der beständigen Energie des Willens des Schöpfers, der so seine Weisheit      
  und Güte den Menschen bezeigt. Nach Berkeley kan kein mundus externus      
  unsern Ideen gleichen: Das Extensum kan nicht der Wahrheit gemäß im nonextenso      
  abgemahlt werden. Das Materiale hält er für unmöglich, wegen der bekannten      
  Ungereimtheiten von Compositio und divisio continui . Auch behauptet er      
  solch ein mundus externus sey durchaus unnütz und von keinem Werth, ein Superfluum      
  das nirgens zu dienet; weil doch in allen Systemen die Zwischenkunft oder      
  mediatio der Naturgesetze, der SensationsGesetze erfordert wird, um das prorsus      
  heterogeneum , den mundus exter[nus] in jedem Geist zu einem mundus sensualis      
  umzuschaffen. Zu Berkeleys Naturgesetzen gehöret Ihre Form oder sonderbare      
  conformation der Seele, nach der, Zeit und Raum Anschauungen, und das Substratum      
  aller unserer Vorstellungen sind. Der Bischoff würde sagen: Ihre Sensationen      
  beweisen keine außergeistliche Welt; sie indiciren, sie postuliren nichts      
  dergleichen. Eine mirakulöse Offenbahrung würde nöthig seyn, um die Existenz      
  zu glauben. Vielleicht würden die Leibnizianer den Berkeley unterstützen wollen,      
  oder ihm wenigstens im Streit beystehen und sagen: Der mundus von Monaden      
  ist begreifflich weil die Substanzen und Veränderungen mit der PhänomenenWelt      
  einigermaßen analogisch sind. Phaenomena von der Ausbreitung einer Meile      
  indiciren eine proportionirliche Anzahl und Energie von Monaden; Sensationen      
  von einer Iahresfrist zeugen von mehr Veränderungen in dem mundus intell : als      
  die Sensationen in einer Stunde. Was ist dagegen der Kantsche Mundus vere      
  existens ? το Παν? Syntagma ? vel Substantia unica ? finitum infinitum ?      
  Quantum vel Quale ? vivum aut mortuum ? oder sollte er seyn omniscium, omnipotens      
  etc so als Berkeleys? Kan dieser gantze mundus nicht verschwinden ohne      
           
  Nachtheil für Ihr System haben wir einiges Interesse dabey? Die Möglichkeit      
  der Necessitas absoluta oder von Etwas, das necessarium ist, scheint durch Ihre      
  Lehre von der Synthesis nicht bestritten zu seyn; mithin würde das arguum a priori      
  bleiben. Die Exception ist einzig, ist nöthig und berührt das Übrige nicht.      
  Übrigens mag das Gesagte über Synthesis und Dialectic bleiben. Es fehlet mir      
  an Zeit, wenn ich aber (nach pag 124 über Mos: Mend & Dr Jac. noch eine      
  kleine Abhandlung schreibe: würde ich mich auf diese beiden Hauptpunkte einschränken,      
  1) vindiciae argum. a priori contra K . und 2) Berkeley und Kant      
  verglichen. Die Atomisten machen dem Berkeley diesen Einwurf. Für jeden Geist      
  wird alle Augenblikke eine herrliche Welt geschaffen und die Welten in den Geistern      
  sind harmonisch! welche unnachdenkliche Profusion und Implication! ich würde      
  gegen die Atomisten, durch die gravitatio universalis , Repressailles gebrauchen      
  können. Ein Theeblätchen von einem Chinesen gepflükt, wirkt jeden Augenblik auf      
  die kleinste Partikel der Feuchtigkeiten meines Auges, und die sämmtlichen Bewegungen      
  in jedem Augenblik wirken in jedem gegebenen Sandkorne mehr Veränderungen,      
  als in einem Werke, so groß als die französische Encyclopaedie, beschrieben      
  werden können. Über das Existiren außer Zeit und Raum, so wie Alles      
  Beharrliche Gott, die Seele bestehet, erwarten oder wünschen Viele anjezt eine      
  Aufklärung Prakt: Vern.: p. 155. 206. et alibi passim . Dieses würde die Freiheit,      
  die Fortdauer der Seele nach dem Tode, die Begriffe von Gott etc aufklären.      
  Dieses hofft man und muß keinen Lehrlingen anvertrauet werden. Ich, qui Obstetricis      
  vice fungi semper exopto , suche Sie und Ihre Lehrlinge zu reitzen, mehr      
  Unterricht zu gebähren. Der Zeno mußte hier Namenlos seyn, vornehmlich      
  weil die ungeübten in meiner Gemeine das Büchelchen nicht kauffen musten; sie      
  würden wohl einen catechismus oder Andachtsbuch von mir haben wollen. Zeno      
  nöthiget und ersuchet p: 7 nota p. 9-12. p. 56 nota in textu p: 60. 61. & passim .      
  Sie würden die zusammentreffenden Gedanken von Herrn Necker und von mir      
  p. 68 & 75 entwikkeln und aufklären können. Das Beharrliche außer Zeit etc.      
  In der Praxis wird auf diese und dergleichen Fragen, Antwort erwartet:      
  giebts eine mensura demeriti ? wie sind die gradus zu setzen? ist der Imperatif      
  unendlich rigoureus ? Ruat coelum, fiat justitia ! oder (: um Ihren LieblingsSatz      
  zu gebrauchen :) coelum ruat; esto verax ! Ist omne peccatum eine culpa infinita ?      
  (: die Theol: sagen: Verdient unendliche Strafe: quia contra Dei Majestatem infinitam :)      
  kan ein malum morale aufhören so zu seyn durch die Compensatio      
  eines boni physici . z. B. das Vaterland durch eine Lüge retten? etc. Wie ist      
  von Natur unsere sittliche Inertia beschaffen? wie ist diese zu überwinden? wie in      
  Allegresse zu verändern? etc. Ich ersuche Sie, auf die Teylersche Abhandlung      
  p. 50. II Prüfung, aufmerksam zu seyn. Sie, Mein Herr! werden Sich nicht      
  beleidigt halten, wenn ich voraussetze, daß Sie ein Christ und zwar ein orthodoxer      
  sind. Eine Anmerkung über den Finis creationis und über die Praxis christiana      
  als einen Glaube (an die Versöhnung, Satisfactio vicaria) durch die Liebe wirkend,      
  - stärket diese Vermuthung. Confer Clesz vom Glauben. Ihre Moralischen      
  Prinzipien sind auch den jezt herschenden, denen von Eberhard, Steinbart etc      
           
  entgegen gestellt. Diesen ist bonum morale (in se nichtswürdig) nur medium +und      
  Glükseligkeit, Finis . ihr großer Plan ist - die Bibel zu Nichts zu exegesiren.      
  Auch kan Strafe bey diesen nur medium seyn, poena medicatrix vel exemplaris .      
  sie erkennen keine rechtmäßige Vergeltung als Finis , außer wenn die Vergeltung      
  ein bonum physicum andringt. Nunquam reus punit ut puniat . Selbst Seiler      
  hat sich verführen lassen, zu behaupten, daß der Oberherr nur, so viel nötig ist, strafet      
  um Respect zu erwekken, um den Wohlstand vor vernünftigen Geistern aufrecht      
  zu erhalten, die eben die Ehrerbietung verlieren, so bald sie diese Absicht entdekken.      
  Geheimhaltung würde nötig seyn, um nicht sich selber zu destruiren, welche nichts      
  als eine sklavische eigennützige Furcht übrigließe. H. D. Hermes jetzt Prediger etc      
  in BresLau hat geschrieben: Die große Lehre vom Gewißen Leipzig 1769. Die      
  Lehre von der Rectitudo tamquam finis etiam ultimus wird wohl n[icht] gantz rein      
  auseinandergesetzt; das Werk ist aber doch achtenswürdig, so daß das Durchblättern      
  Ihnen nicht verdrießen würde. Es wundert mich daß Selbiges nicht mehr      
  Gerücht gemacht hat. Die Bücher welche die alte Lehre begünstigen, scheinen jezt      
  in Deutschland unterdrükt zu werden: die Confoederationen neumodischer Recensenten      
  Suprimiren dieselben.      
           
  So berühmt wie Sie jezt unter den metaphysischen Denken sind, so gemeinnützig,      
  könnten Sie, Mein Herr! für Ihre nichtphilosophische Mitchriften werden,      
  wenn Sie das Charakteristische des Christenthums vindiciren wollten. Sehr weit      
  würde der Einfluß sich ausbreiten. Es würde ein theures Geschenk zum Abschied      
  von dieser SinnenWelt seyn. Der Gedanke daran würde Ihre St[ärke] vermehren      
  und Ihnen Trost geben bey der Ankunft des interressanten Phänomens, quo novus      
  tibi nascetur ordo rerum und wovon ich [wünsche] daß es sich noch nicht in diesem      
  Iahrhundert ereigenen möge!      
           
  Verzeihen Sie es mir, höchstgeachter Herr! daß ich einmal in meinem Leben,      
  Ihnen dadurch lästig gefallen, daß ich Sie so lange aufgehalten und seyn Sie      
  versichert, daß ich mit tiefen Empfindungen wahrer Ehrerbietung verharre      
           
  Hochgelahrter Herr!      
           
    Ihr      
  Amsterdam sehr unterthäniger Diener      
  5 August 1790. A. Hulshoff      
    verte      
           
  Den 10t. Aug. so wie ich die Bücher einpakken sollte: fiel mir folgendes ein:      
  Berkeley, als er einst in tiefen Betrachtungen auf dem academischen Platze zu      
  Dublin einherging, stieß seinen Kopf gegen einen Pfeiler, hielt sogleich die Hand      
  gegen die Beule und sahe sehr peinlich aus. Worauf Iemand zu ihm sagte: "O!      
  Sir! it matters not " - dieses Equivoque ist unübersezlich. - Meine Einbindung      
  mahlte mir darauf den großen Philosophen von Koenigsberg, so wie er ruhig an      
  seiner Tafel saß und sich Holländische Heeringe gut schmekken ließ. Ich wünschte      
  mir Dieses als Erscheinung als Factum vorzustellen. Zeit und Raum dacht ich      
  sind nichts äußeres und mit Veränderungen in außergeistlichen Noumenen habe      
           
  ich nichts zu schaffen. Aber der Geist des Berkeley blies mir ein: yes you must      
  excite the active Ideas in a Series of causality: a little Basket of herrings to      
  the Shipboard etc . In dem Codex praktischer Vernunft, welchen ich ad interim      
  brauche, bis der Kantsche herauskomt, fand ich bei diesem Artikel kein - turpe      
  , kein veto , sondern licet . Da dachte ich active: fiat .      
           
           
           
     

[ abgedruckt in : AA XI, Seite 187 ] [ Brief 439a ] [ Brief 440a ] [ Gesamtverzeichnis des Briefwechsels ]