Kant: AA XI, Briefwechsel 1790 , Seite 187

     
           
 

Zeile:

 

Text (Kant):

 

 

 

 
    439a.      
  02 An Georg Christoph Lichtenberg.      
           
  03 5. Aug. [?] 1790.      
           
  04 Erwähnt 452.      
           
           
    440.      
  06 Von Allard Hulshoff.      
           
  07 5. Aug. 1790.      
           
  08 Herrn Prof. Imman. Kant.      
           
         
  09 Hooggeleerde Heer!      
         
           
         
  10 In het laatstverloopen Jaar, kreeg ik eene aanklopping of inspraak      
  11 van praktisch Vernuft, zeggende: gy zyt tydgenoot van den grooten      
  12 KANT; en zult gy aan den hoogeerwaarden Grysaart nooit eenige      
  13 betuiging doen van de Verwondering en Eerbied, welke Hy u inboezemt?      
  14 zult gy nimmer zeggen, dat gy voor Hem bidt om eenen      
  15 gezegenden Ouderdom; op dat Hy verder nuttig moge zyn voor      
  16 Waarheid, Godsdienst, en, mis schien (myn hoogst geluk rust op      
  17 myne overtuiging wegens de Revelatie), - voor het Christendom?      
         
           
         
  18 Lange ongewoonte maakte my ongeneigd tot latyn schryven,      
  19 en het opstellen in 't fransch of hoogduitsch heb ik niet geoefend.      
  20 dit bedenken veroorzaakte traagheid en uitstel. Doch onlangs verzeekerde      
  21 my I. F. Thiele, dat Gy eenen nederduitschen (holländischen)      
  22 brief wel zoudt verstaan, indien ik denzelven naar het hoogduitsch      
  23 wist te buigen of hiermede te doormengen. Hierop neem ik de      
  24 Vryheid, U met eenen brief te overvallen, met aanbieding tevens      
  25 van eenige myner kleine Opstellen, of ze, in een uur van Ontspanning,      
  26 U eenig genoegen konden aanbrengen, en ook uitlokken,      
  27 om uive gedagten over aangelegene zaaken, klaarer ann 't publiek      
  28 meede te deelen.      
         
           
  29 Betuigingen van Lof en Dankzegging slaa ik willens over. Doch      
  30 van my zelven moet ik wat spreeken; om af te weeren alle Verdenking      
  31 wegens Partyzugt en Vyandigheid. Van myne Jeugd af,      
  32 was ik gewoon, somtyds met schyn van Scherpte, de desiderata in      
  33 de beste Leerstelzels aan te toonen, en de bekwaamste Voorstanders      
  34 sterk te noodigen of eenigzins te irriteren; enkel en alleen om meer      
           
     

[ Seite 186 ] [ Seite 188 ] [ Inhaltsverzeichnis ]