Kant: AA XI, Briefwechsel 1791 , Seite 259

     
           
 

Zeile:

 

Text (Kant):

 

 

 

 
    472.      
  02 Von Allard Hulshoff.      
           
  03 26. Mai 1791.      
           
  04 Hooggeleerde Heer!      
  05 Op de vraag der Holl. Maats. wegens het Kantisch Bewys etc,      
  06 zyn 7 Verhandelingen ingekomen. Men benoemde my onder 5 Adviseurs,      
  07 als zodanig onbekend aan elkanderen, en woonende in verschillende      
  08 Steden. De dubbele Verhandeling Interna rectae rationis      
  09 Lex etc muntte, myns oordeels, verre uit, en liet my niet in      
  10 twyfel aangaande den Auteur, schoon ik niets zeekers kon besluiten      
  11 uit het citeren van den Zeno; dewyl deeze ook aan andere Geleerden      
  12 in Duitsland was verzonden.      
           
  13 Ik vondt in margine veele potloodmerken, welke my deeden      
  14 vreezen, dat een Medeadviseur eene menigte Objectien hadt gemaakt      
  15 tegen einsele losgerukte Uitdrukkingen. In myn advies, om vooral      
  16 op Interna etc N°. 4 den hoogsten Eerprys te decerneren, merkte      
  17 ik aan, dat men, door critiques op enkele geregden, zeer onregtvaardig      
  18 kon te werk gaan, daar men alles in relatie tot het Geheel      
  19 moest waarderen.      
           
         
  20 Eén Medeadviseur hadt byna hetzelfde, ook wegens de accesits,      
  21 geschreven.      
         
           
         
  22 Byna nooit koom ik in de groote Vergadering; en nu was het      
  23 my onmogelyk om de Zwakheid myner Vrouwe. Myn Medestemmer      
  24 was ook afwezig. De 3 Antikantsche Adviseurs wasen tegenwoordig,      
  25 waarvan 2 zeer oude Heeren zyn. Men disputeerde sterk, 3 uuren      
  26 agteseen. En toen viel het besluit aldus!      
         
           
         
  27 I. N°. 3. Goude Med. By het openen van't billet, vondt men      
  28 Prof. Schwab, te Stuttgard.      
         
           
         
  29 II. N°. 5 En Antikantiaan. Zilv. med.      
         
           
         
  30 III. N°. 4 Interna etc. Zilv. med. Jeder één Exempl.      
         
           
         
  31 Ware dit 40 jaren vroeger gebuerd, dan zou ik gevreezd habben,      
  32 dat de Schryver van N°. 4, door Misnoegen over dit arrangement,      
  33 zyn naam zou verzwygen; maar nu, vertrouw ik, dat de Maatschappy      
  34 met de Ontdekking zal vereerd worden.      
         
           
         
  35 Men heeft en kundig Man tot Vertaler benoemd.      
         
           
         
  36 Tot nieuwe Prysvraag is bestemd eene Conceptvraag, door my      
  37 1789 ingeleverd, welke (zo ze onveranderd blyft) aldus sal luiden:      
         
           
           
     

[ Seite 258 ] [ Seite 260 ] [ Inhaltsverzeichnis ]